Darłowo – Konsola na koronę śmierci Anny Reginy Schmitt z kaplicy św. Gertrudy

Darlowoschmitt

Epitafium o wymiarach 68 x 50 cm wykonane z polichromowanego drewna jako konsola na koronę śmierci. Zinwentaryzowana w 1964 r., nie stwierdzono obecności obiektu podczas ponownych kontroli. Czarna, prostokątna tablica inskrypcyjna obramowana szeroką, owalną ramą z ornamentem roślinnym. Całość epitafium zwieńczona gzymsem.

Tekst:
AUF HIERIGEN // GOTTESACKER RUHT EIN KLEINES KIND // ANNA REGINA  // GENANT DES BAUER // MAN[N] JOHANN SCHMITT IN SUCKOW // U[ND] DESSEN EHE FRAU / REGINA WENDS LIEB // GEWESENES TÖCHTERLEIN // 1805

Na tym cmentarzu leży małe dziecko zwane Anna Regina, ukochana córeczka rolnika Johanna Schmitta z Żukowa Sławieńskiego i jego żony Reginy [z domu] Wends. 1805

Źródło:

E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z kart ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

 

Zawieszanie w kościołach ozdobionych wieńcami i szarfami „koron śmierci” było zwyczajem rozpowszechnionym w całych Niemczech, służyło upamiętnieniu głównie dzieci i osób młodych, które nie wstąpiły do chwili śmierci w związek małżeński. Były symbolem niewinności i symboliczną rekompensatą dla niespełnionego życia.

M. Bonowska, Przemijanie. Śmierć, pogrzeb i życie pozagrobowe w wyobrażeniach mieszkańców Pomorza Zachodniego na przełomie XIX i XX w., Poznań 2004.

Posted under: Epitafia

Comments are closed.