Darłowo – Konsola na koronę śmierci Christiana Vierta z kaplicy św. Gertrudy

Darlowovierta

Epitafium o wymiarach 65 x 33 cm wykonane z polichromowanego drewna w typie tzw. „koron śmierci”. Zinwentaryzowane w 1964 r., nie stwierdzono obecności obiektu podczas ponownych kontroli.
Na karcie zabytku określono czas jego powstania na 1791 r. oraz wymieniono nazwisko upamiętnionego dziecka:

Christian Viert

Jakość zdjęcia uniemożliwia odczyt.

Czarna, prostokątna tablica inskrypcyjna otoczona rokokową ramą. Całość epitafium zwieńczona gzymsem.

Źródło:

E. Łuszczyńska, B. Dąbrowska, opis zabytku z kart ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

        Zawieszanie w kościołach ozdobionych wieńcami i szarfami „koron śmierci” było zwyczajem rozpowszechnionym w całych Niemczech, służyło upamiętnieniu głównie dzieci i osób młodych, które nie wstąpiły do chwili śmierci w związek małżeński. Były symbolem niewinności i symboliczną rekompensatą dla niespełnionego życia.

M. Bonowska, Przemijanie. Śmierć, pogrzeb i życie pozagrobowe w wyobrażeniach mieszkańców Pomorza Zachodniego na przełomie XIX i XX w., Poznań 2004, ss. 67 – 76.

Posted under: Epitafia

Comments are closed.